Wiatrówka AK 47

Wiatrówki, ASG, paintball

Moderator: Moderatorzy

Wiadomość
Autor
tomek129pl
Posty: 5
Rejestracja: 5 marca 2011, 21:53

Re: Wiatrówka AK 47

#46 Post autor: tomek129pl » 8 marca 2011, 21:48

Wybaczcie, że przeszkadzam.... ale fajnie by było jakbyśmy wrócili do tematu tej wiatrówki...

Awatar użytkownika
Guliwer
Posty: 497
Rejestracja: 7 kwietnia 2006, 21:03

Re: Wiatrówka AK 47

#47 Post autor: Guliwer » 9 marca 2011, 10:45

Rusznik, to kliniczny przypadek dysleksji rozwojowej i wszystkich następstw jej nieleczenia i braku rehabilitacji. Napisałem kiedyś do niego na PW oferując pomoc ale zareagował bardzo agresywnie, po prostu mnie zbluzgał.
Niestety zatrzymał się na poziomie zawodówki, a szkoda, bo jest pasjonatem dawnej broni i mógłby działać w tej dziedzinie z korzyścią dla siebie i innych, napisać coś, opracować itd.
Sam się nie wyrwie z tego zaklętego kręgu, zwłaszcza, że "koledzy" utwierdzają go, że wszystko jest OK, a wybuchy agresji i dysforyczne zachowania są uzasadnione. I taki człowiek jeździ z bronią na strzelnice. Kiedyś Mmajstruk napisał, że autentycznie się go obawia.

Ale jeśli nie chce pomocy, to jak sam pisze "tak mu dopomurz Buk". Za ucho dorosłego faceta do psychologa nikt już nie zaciągnie, bo matka i nauczyciele to niestety przegapili na poziomie podstawówki albo i wcześniej. Kompleksy kompensuje zbieractwem i agresją na forum ale to nie jest leczenie.

Wracając do wiatrówek, to wymienionych przez Tomka bym nie kupił, bo mi nie zależy na kałachopodobnym wyglądzie, ale na celności, trwałości i poręczności. Polecam Slavie albo nieco droższe Weihrauch-HW.
"Wtedy wydawało nam się, że jak się ma dwa rewolwery, to ma się wszystko".
Marek Edelman- "Zdążyć przed Panem Bogiem"

Madrian
Posty: 885
Rejestracja: 22 sierpnia 2005, 15:44
Lokalizacja: W-wa

Re: Wiatrówka AK 47

#48 Post autor: Madrian » 9 marca 2011, 13:09

Prawo łowieckie, to mówi o wykonywaniu polowania i do domowych gryzoni nie ma zastosowania a Ustawa o Ochronie Praw Zwierząt zabrania znęcania się na zwierzętami i zabijania bez potrzeby.
Prawo łowieckie wymienia na jakie gatunki wolno polować.

Ustawa o ochronie prawa zwierząt, zaś obejmuje WSZYSTKIE zwierzęta na terenie RP.
Także łowne, hodowlane i dzikie.
w ustawie sejm pisze:USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT


Dz.U.97.111.724 - tekst
Dz.U.97.111.724
1998-09-01zm.Dz.U.97.88.554
1999-01-01zm.Dz.U.98.106.668
2000-02-23zm.Dz.U.00.12.136

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
(Dz. U. z dnia 23 września 1997 r.)
Art. 2
Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami:
1) domowymi,
2) gospodarskimi,
3) wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych,
4) używanymi do doświadczeń,
5) utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych,
6) wolno żyjącymi (dzikimi),
7) obcymi faunie rodzimej.
Art. 5
Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.
Art. 6
6.1. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione.
6.2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
1) umyslne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie stanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu,
Art. 21
Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 23 ust. 1.
Art. 23
23.1 Zwierzęta, które stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, mogą być zwalczane.
23.2 (9) Wojewoda, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, warunki, czas i sposoby zwalczania zwierząt, o których mowa w ust. 1.
Jak mówi przysłowie: "Co wolno Wojewodzie to nie tobie... cywilu".
Rozdział 10
Uśmiercanie zwierząt

Art. 33 33.1 Uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie:
1) potrzebą gospodarczą,
2) względami humanitarnymi,
3) koniecznością sanitarną,
4) nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,
5) potrzebami nauki, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 9.
33.2 Jeżeli zachodzą przyczyny, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, zwierzę może być uśmiercone za zgodą właściciela, a w braku jego zgody, na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii. Ustalenie właściciela i uzyskanie jego zgody nie dotyczy zwierząt chorych na choroby zwalczane z urzędu.
33.3 W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej organizacji o podobnym statutowym celu działania, funkcjonariusz Policji, straży miejskiej lub gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.
33.4 W sytuacji, o której mowa w ust. 3, dopuszczalne jest użycie broni palnej przez osobę uprawnioną.


Jesteś wymieniony na tej liście jako osoba uprawniona do podjęcia takich decyzji?
Nie?
Rozdział 11
Przepisy karne

Art. 35 35.1 (11) Kto zabija zwierzę z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 albo znęca się nad nim w sposób określony w art. 6 ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
35.2 (12) Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szczególnych okrucieństwem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

35.3 W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd może orzec przepadek zwierzęcia, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2, sąd orzeka przepadek zwierzęcia - jeżeli sprawca jest jego właścicielem.
35.4 W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
35.5 W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2.500 zł na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce albo na inny cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.
USTAWA
z dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie.*
(tekst jednolity)
(Dz. U. 95.147.713)
* ostatnia zmiana z dnia 1 stycznia 2003 r. Ustawą z dnia 6 lipca 2001 r.
o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.(Dz.U. 01.110.1189)
z.U.97.1.5 - tekstDz.U.97.1.5
1998-05-07zm.:Dz.U.98.50.314

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 3 grudnia 1996 r.

w sprawie ustalenia
listy gatunków zwierząt łownych
oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

[Dz. U. z dnia 7 stycznia 1997 r.]

Na podstawie art. 5 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się listę gatunków zwierząt łownych, którą stanowi:

1)zwierzyna gruba:
a) łoś (Alces alces),
b) jeleń szlachetny (Cervus elaphus),
c) jeleń sika (Cervus nippon),
d) daniel (Dama dama),
e) sarna (Capreolus capreolus),
f) dzik (Sus scrofa),
g) muflon (Ovis aries musimon),
h) (1) (skreślona),

2)zwierzyna drobna:
a) lis (Vulpes vulpes),
b) borsuk (Meles meles),
c) kuna leśna (Martes martes),
d) kuna domowa (Martes foina),
e) tchórz zwyczajny (Mustela putorius),
f) piżmak (Ondatra zibethica), z wyłączeniem terenów stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym,
g) zając szarak (Lepus europaeus),
h) dziki królik (Oryctolagus cuniculus),
i) jarząbek (Tetrastes bonasia),
j) bażant (Phasianus ssp.),
k) kuropatwa (Perdix perdix),
l) czapla siwa (Ardea cinerea), z wyłączeniem terenów stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym,
m) gęś gęgawa (Anser anser),
n) gęś zbożowa (Anser fabalis),
o) gęś białoczelna (Anser albifrons),
p) krzyżówka (Anas platyrhynchos),
q) cyraneczka (Anas crecca),
r) głowienka (Aythya ferina),
s) czernica (Aythya fuligula),
t) gołąb grzywacz (Columba palumbus),
u) słonka (Scolopax rusticola),
w) łyska (Fulica atra).

§ 2. Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:

1) na łosie:
a) byki - od pierwszej soboty przed 1 września do pierwszej niedzieli po 30 listopada,b)klempy i łoszaki - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 31 grudnia,
2) na jelenie szlachetne:
a) byki - od pierwszej soboty przed 1 września do końca lutego,b)łanie i cielęta - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,
3) na jelenie sika (byki, łanie i cielęta) - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,
4)na daniele:
a) byki - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 31 stycznia,b)łanie i cielęta - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,
5) na sarny:
a) kozły - od pierwszej soboty przed 11 maja do pierwszej niedzieli po 30 września,b)kozy i koźlęta - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,
6) na dziki (z wyłączeniem loch) - od 1 kwietnia do końca lutego, na lochy - od 15 sierpnia do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,
7) na muflony (tryki, owce i jagnięta) - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 31 stycznia,
8) (2) (skreślony),
9) na lisy, borsuki, kuny i tchórze zwyczajne - od pierwszej soboty przed 1 września do końca lutego, a w ośrodkach hodowli zwierzyny (bażanta, kuropatwy i zająca) oraz na terenach występowania głuszca i cietrzewia - cały rok,
10) na piżmaki - od pierwszej soboty przed 11 sierpnia do pierwszej niedzieli po 15 kwietnia,
11) na zające szaraki i dzikie króliki - od pierwszej soboty przed 15 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia, a w drodze odłowu - od pierwszej soboty przed 15 października do pierwszej niedzieli po 31 stycznia, cały rok - na terenach sadów i szkółek ogrodzonych w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierzyny,
12) na jarząbki - od pierwszej soboty przed 1 września do pierwszej niedzieli po 30 listopada,
13) na bażanty:
a) koguty - od pierwszej soboty przed 1 października do końca lutego,b)kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny (bażanta) - od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 31 stycznia,
14) na kuropatwy - od pierwszej soboty przed 11 września do pierwszej niedzieli po 21 października, a w drodze odłowu - od pierwszej soboty przed 11 września do pierwszej niedzieli po 31 stycznia,
15) na czaple siwe - od pierwszej soboty przed 15 sierpnia do pierwszej niedzieli po 21 grudnia,
16) na dzikie gęsi (gęgawy, zbożowe i białoczelne) - od pierwszej soboty przed 15 września do pierwszej niedzieli po 21 grudnia,
17) na dzikie kaczki (krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice) - od pierwszej soboty przed 15 sierpnia do pierwszej niedzieli po 21 grudnia,
18) na gołębie grzywacze - od pierwszej soboty przed 15 sierpnia do odlotu,
19) na słonki - od pierwszej soboty przed 15 kwietnia do pierwszej niedzieli po 15 maja,
20) na łyski - od pierwszej soboty przed 15 sierpnia do odlotu.
Dz.U.05.127.1066
2006-01-01 zm. Dz.U.2005.175.1462 art. 11
2007-01-01 zm. Dz.U.2006.220.1600 art. 14
2007-10-10 zm. Dz.U.2007.176.1238 art. 9
2008-11-15 zm. Dz.U.2008.201.1237 art. 3
2009-08-01 zm. Dz.U.2009.92.753 art. 10
2010-01-01 zm. Dz.U.2009.223.1777 art. 5
USTAWA
z dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie
(tekst jednolity)
Art. 4. 1. Gospodarka łowiecka jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania
zwierzyny.
2. Polowanie oznacza:
1) tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej,
2) łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych, za zezwoleniem ministra właściwego do spraw
środowiska
- zmierzające do wejścia w jej posiadanie.
3. Kłusownictwo oznacza działanie zmierzające do wejścia w posiadanie zwierzyny w sposób
niebędący polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania.
Pozyskiwanie zwierzyny spoza listy gatunków łownych i w sposób niezgodny z warunkami polowania jest kłusownictwem.
Art. 53. Kto:
1) poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3.000 m od brzegu w głąb morza
lub 5.000 m w głąb lądu,
2) poluje z chartami lub ich mieszańcami,
3) poluje w czasie ochronnym,
4) poluje nie posiadając uprawnień do polowania
5) wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska
,, środków i
materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających, sztucznego światła, lepów,
wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków,
6) nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny
- podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
To tyle, jak się komuś nie chce grzebać w ustawach.
Chyba, że ktoś pokaże wyjątek wykluczający szczury i myszy z tychże przepisów.
Osobiste podejście i antypatie, ani tradycje społeczne (zabij gryzonia!) nie mają tu żadnego zastosowania.

Strzelając z wiatrówki do szczurów czy jakichkolwiek innych zwierząt po prostu łamiesz prawo i to nie jedno.
Klaver pisze:A nie wolno?
Przypomnij mi, bo nie chce mi się grzebać w przepisach UoBiA, czym jest lufa, i jak jest traktowane dorabianie istotnych części broni, przez osoby nieuprawnione. ;)
IŻ38, Hatsan 55, CPS, Crosman 3576.
Kliknij, ja zarobię punkty, a tobie może się spodoba.
http://pl.desert-operations.com/?recruiter=e76b

Uriasz
Posty: 1480
Rejestracja: 29 grudnia 2008, 17:15
Lokalizacja: Bielsko-Biała

Re: Wiatrówka AK 47

#49 Post autor: Uriasz » 9 marca 2011, 13:26

Madrian mylisz pojecia i powolujesz sie na akty prawne nie majace kompletnie zastosowania w tej sytuacji, szczur jest szkodnikiem i jest zwalczany, a przepisy łowieckie kompletnie nie mja do niego zastosowania, bo nie jest zwierzyna łowna.
Na swojej posesji bede zwlaczał szkodniki typu szczur czy inny gryzon wszelkimi dostepnymi metodami ( trutka, pułapka, a jak sie mi bedzie nudzic to i wiatrowka), a zeby bylo smieszniej to jak poczytałem te przepisy, to sie okazalo ze jestem umocowany prawnie do takich działań i w sumie mogłbym do szczurow legalnie tłuc ze strzelby :lol:

Awatar użytkownika
Guliwer
Posty: 497
Rejestracja: 7 kwietnia 2006, 21:03

Re: Wiatrówka AK 47

#50 Post autor: Guliwer » 9 marca 2011, 14:57

Madrian, dzieki za streszczenie przepisów.
Nie strzelam do gryzoni ani innych zwierząt ale pułapki zastawiałem. Teraz po prostu nie trzymam w piwnicach niczego co by się nadawało do żarcia i szczury i myszy poszły chyba gdzieś indziej.
Z tego co przedstawiłeś wynika, że trzeba stosować takie łapki nieletalne i te zwierzątka gdzieś wywozić do lasu (?) W pracy mamy specjalistę od zwalaczania szkodników i widzę, że on stosuje łapki, które nie zabijają gryzoni.
A nawet szerszenie i osy wywozi z gniazdami. Może to słuszna droga. W końcu szczury i owady były na ziemi wczesniej niż ludzie :)
Zresztą zabicie kilku szczurów nie załatwia sprawy, przyjdą inne.
"Wtedy wydawało nam się, że jak się ma dwa rewolwery, to ma się wszystko".
Marek Edelman- "Zdążyć przed Panem Bogiem"

ss100
Posty: 1509
Rejestracja: 7 marca 2006, 19:06

Re: Wiatrówka AK 47

#51 Post autor: ss100 » 9 marca 2011, 15:44

Madrian- zdeko stare te kawałki o żwierzynie łownej, jenota brakuje, i okresy się pozmieniały, a mam pytanie odnośnie owadów, jak to ze wszami jest, i z komarami (chodzi mi o opryski ze śmigłowca)?

Awatar użytkownika
rybak
Posty: 150
Rejestracja: 24 stycznia 2011, 21:55

Re: Wiatrówka AK 47

#52 Post autor: rybak » 9 marca 2011, 15:51

Wiatrówka do 17 Juli według ustawy nie jest bronią.Więc można śmiało tępić szczury.Wątpię żeby ktoś tolerował szczura w swojej posesji.Kiedyś miałem takiego psa,co żadnemu szczurowi nie przepuścił.Dostawał wścieklizny na zapach szczura,a jak go dorwał to masakra.A więc zgodne z prawem czy nie?Nie róbmy paranoi

Awatar użytkownika
Apolinary Koniecpolski
Posty: 2090
Rejestracja: 19 lipca 2008, 11:05
Lokalizacja: Smolanka

Re: Wiatrówka AK 47

#53 Post autor: Apolinary Koniecpolski » 9 marca 2011, 16:55

-->tomek129pl, zdaje się że na dwutlenek węgla się uparłeś, w takim razie proponuję QB79 ew. QB78 (plus przetoczkę).

Są to niedrogie karabinki (używany egzemplarz ze "zrobioną" koroną i wszystkim co trzeba do "tankowania" z gaśnicy śniegowej da się wyrwać poniżej 2.5 stówki), pomimo tego całkiem przyzwoicie wykonane i o niezłych osiągach (o kulturze pracy etc. nie wspominając).


-->Uriasz, Guliwer, mnie samemu zdarzyło się stanąć w obronie rusznika* - facet czasem jest przydatny (szczególnie gdy na horyzoncie pojawia się następny tfu... Kwaśniewicz).
*pewnie w razie czego broniłbym nawet takiego rybaka
Nie chcę mieć racji, w zupełności wystarczy że Was poróżnię lub choć rozdrażnię.
W sprawie prawdy proszę zgłaszać się do walizy Obrazek

Awatar użytkownika
rybak
Posty: 150
Rejestracja: 24 stycznia 2011, 21:55

Re: Wiatrówka AK 47

#54 Post autor: rybak » 9 marca 2011, 17:07

Apolinary Koniecpolski-A co ci rybak przeszkadza?

tomek129pl
Posty: 5
Rejestracja: 5 marca 2011, 21:53

Re: Wiatrówka AK 47

#55 Post autor: tomek129pl » 9 marca 2011, 17:13

Dzięki. Rozmyślam jeszcze nad vz 47 bo jest... zajebista....

Awatar użytkownika
Apolinary Koniecpolski
Posty: 2090
Rejestracja: 19 lipca 2008, 11:05
Lokalizacja: Smolanka

Re: Wiatrówka AK 47

#56 Post autor: Apolinary Koniecpolski » 9 marca 2011, 17:14

tomek129pl pisze:Dzięki. Rozmyślam jeszcze nad vz 47 bo jest... zajebista....
Ale ciężka do zdobycia, o mikrej energii i takim sobie skupieniu (ale to wady praktycznie wszystkich wiatrówek w tym układzie - a trochę ich było).

Widzę że upór doryczy nie zasady działania, ale "militarnego" wyglądu, w takim razie powiedz czy:

1) masz zacięcie do(choćby drobnego) majsterkowania?

2) podoba się Tobie karabinek Typ 81-1, tzn. ten tut http://world.guns.ru/assault/ch/type-1-e.html ?


rybak pisze:Apolinary Koniecpolski-A co ci rybak przeszkadza?
Ma pseudonim do rybka* strasznie podobny ;)


* http://strzelecka.net/memberlist.php?mo ... file&u=153
Ostatnio zmieniony 9 marca 2011, 17:53 przez Apolinary Koniecpolski, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie chcę mieć racji, w zupełności wystarczy że Was poróżnię lub choć rozdrażnię.
W sprawie prawdy proszę zgłaszać się do walizy Obrazek

Awatar użytkownika
Guliwer
Posty: 497
Rejestracja: 7 kwietnia 2006, 21:03

Re: Wiatrówka AK 47

#57 Post autor: Guliwer » 9 marca 2011, 17:52

Apolinary Koniecpolski pisze: -->Uriasz, Guliwer, mnie samemu zdarzyło się stanąć w obronie rusznika* - facet czasem jest przydatny (szczególnie gdy na horyzoncie pojawia się następny tfu... Kwaśniewicz).
Niestety w wątku o "śląskich dylematach" iwebu i już wcześniej, Rusznik okazał się zionącym nienawiścią polonofobem. Takie politykierstwo plus broń, to niebezpieczna mieszanka.
Nie wiem o co chodzi z Kwaśniewiczem. O książkę o starej broni?
"Wtedy wydawało nam się, że jak się ma dwa rewolwery, to ma się wszystko".
Marek Edelman- "Zdążyć przed Panem Bogiem"

Awatar użytkownika
Apolinary Koniecpolski
Posty: 2090
Rejestracja: 19 lipca 2008, 11:05
Lokalizacja: Smolanka

Re: Wiatrówka AK 47

#58 Post autor: Apolinary Koniecpolski » 9 marca 2011, 17:54

Guliwer pisze:Nie wiem o co chodzi z Kwaśniewiczem. O książkę o starej broni?
O to że pojawił się jego "następca" (na iweb sporadycznie zaglądam, ale min. rusznik i variag próbują gasić zapał tego osobnika, każdy na swój sposób, tyle że bez skutku - "zapaleniec" jest bardziej od rybaka uparty ;)).
Nie chcę mieć racji, w zupełności wystarczy że Was poróżnię lub choć rozdrażnię.
W sprawie prawdy proszę zgłaszać się do walizy Obrazek

Uriasz
Posty: 1480
Rejestracja: 29 grudnia 2008, 17:15
Lokalizacja: Bielsko-Biała

Re: Wiatrówka AK 47

#59 Post autor: Uriasz » 9 marca 2011, 18:22

Apolinary Koniecpolski pisze:

-->Uriasz, Guliwer, mnie samemu zdarzyło się stanąć w obronie rusznika* - facet czasem jest przydatny (szczególnie gdy na horyzoncie pojawia się następny tfu... Kwaśniewicz).

*pewnie w razie czego broniłbym nawet takiego rybaka
Pikanterii dodaje fakt ze Rusznik to ...... dobry kumpel mojego dobrego znajomego ( osobiście Rusznika nie znam, a mimo ze mieszakam dość niedaleko Cieszyna , jakoś nasze drogi sie nigdy nie skrzyzowały ) i wedle słow mojego znajomego Rusznik w realu, a Rusznik na iwebie to dwaj rozni ludzie ..... cos jak Dr Jekyll i Mr Hyde :lol: bo podobno w realu ( wiem ze to zabrzmi niewiarygodnie) Rusznik to podobno całkiem sympatyczny gosc

Awatar użytkownika
rybak
Posty: 150
Rejestracja: 24 stycznia 2011, 21:55

Re: Wiatrówka AK 47

#60 Post autor: rybak » 9 marca 2011, 18:42

Uriasz-Podobno w necie to ludzie są bardziej szczerzy a w realu to tłumią swoje prawdziwe "ja".Anonimowość w necie pozwala się bardziej otworzyć.Ja nie jeżdżę na zjazdy,zawody itp,więc też znam go tylko z netu.Jednak uważam że nawet w necie obowiązuje kultura i szacunek do rozmówcy,nawet jak się z kimś nie zgadzamy.Zresztą jeśli chodzi o Iweb to większość jest tam nieźle zjechana.Dziwię się że administrator toleruje takie nie reagowanie moderatora.Bo widziałem jak tam traktują nowych użytkowników i nie chodzi mi o gimnazjalistów,co zadają pytania w stylu "czy z CP można zabić".Ale o normalnych ludzi,co zadają normalne pytania.Ale w sumie to ich problem,martwi jedynie fakt że iweb jest najbardziej popularnym forum o broni.

ODPOWIEDZ